Gerendaház Centrum
Architects & Designers
3 bedroom hillside house traditional-exterior
 

3 bedroom hillside house

Insulated log home built by Beregszaszi Trade Kft.
Szigetelt gerendaház - építette Beregszászi Trade Kft.

photo/fotó: Beregszászi János
URL
http://gerendahazcentrum.hu
© 2015 Houzz Inc. Houzz® The new way to design your home™