John A. Buscarello, ASID
Interior Designers & Decorators
Flatiron Kitchen & Bath Renovation contemporary-kitchen
 

Flatiron Kitchen & Bath Renovation

Recent Renovation of a kitchen in Flatiron Area, Walnut flooring, Porcelain Tile in Kitchen.

Photo taken by: Atsushi Tomioka
URL
http://www.buscarello.com
© 2015 Houzz Inc. Houzz® The new way to design your home™