Lake Mokoma House, Pennsylvania modern-kitchen
 

Lake Mokoma House, Pennsylvania

Hall pantry off of kitchen with wine racks.
URL
pantry off of kitchen
© 2014 Houzz Inc.
Houzz® The new way to design your home™