Kanetake's Appliances
0 Reviews
Review me
Bob Kanetake, President
18 Kainehe St, Kailua, HI 96734
© 2014 Houzz Inc. Houzz® The new way to design your home™