Hadar Yosef - Apartment Renovation

Others who worked on this project: SK Designers - Shimrit Kaufman
Hadar Yosef - Apartment Renovation
Ideabooks8
Questions0
דירת שיכון שגרתית בת ארבעה 4 חדרים בלב שכונת הדר יוסף אשר הפכה לתיבת אור לבנה ובוהקת. בפני שתי המעצבות עמד אתגר לא פשוט. הלקוחה, רווקה בשנות השלושים לחייה, החליטה לעזוב דירה במרכז תל אביב על מנת להשיג איכות חיים ומרחב בשכונה הצפונית הותיקה של העיר. דרישתה היתה לקבל חלל מגורים המייצר תחושה של פתיחות, מרחב ואור, וכל זאת במסגרתה של דירה בעלת מעטפת מלבנית צרה וארוכה ותקציב ביצוע מו...More
Hadar Yosef - Apartment Renovation
Ideabooks49
Questions0
דירת שיכון שגרתית בת ארבעה 4 חדרים בלב שכונת הדר יוסף אשר הפכה לתיבת אור לבנה ובוהקת. בפני שתי המעצבות עמד אתגר לא פשוט. הלקוחה, רווקה בשנות השלושים לחייה, החליטה לעזוב דירה במרכז תל אביב על מנת להשיג איכות חיים ומרחב בשכונה הצפונית הותיקה של העיר. דרישתה היתה לקבל חלל מגורים המייצר תחושה של פתיחות, מרחב ואור, וכל זאת במסגרתה של דירה בעלת מעטפת מלבנית צרה וארוכה ותקציב ביצוע מו...More
“Wine rack” — vanemartin
Hadar Yosef - Apartment Renovation
Ideabooks6
Questions0
דירת שיכון שגרתית בת ארבעה 4 חדרים בלב שכונת הדר יוסף אשר הפכה לתיבת אור לבנה ובוהקת. בפני שתי המעצבות עמד אתגר לא פשוט. הלקוחה, רווקה בשנות השלושים לחייה, החליטה לעזוב דירה במרכז תל אביב על מנת להשיג איכות חיים ומרחב בשכונה הצפונית הותיקה של העיר. דרישתה היתה לקבל חלל מגורים המייצר תחושה של פתיחות, מרחב ואור, וכל זאת במסגרתה של דירה בעלת מעטפת מלבנית צרה וארוכה ותקציב ביצוע מו...More
Hadar Yosef - Apartment Renovation
Ideabooks21
Questions0
דירת שיכון שגרתית בת ארבעה 4 חדרים בלב שכונת הדר יוסף אשר הפכה לתיבת אור לבנה ובוהקת. בפני שתי המעצבות עמד אתגר לא פשוט. הלקוחה, רווקה בשנות השלושים לחייה, החליטה לעזוב דירה במרכז תל אביב על מנת להשיג איכות חיים ומרחב בשכונה הצפונית הותיקה של העיר. דרישתה היתה לקבל חלל מגורים המייצר תחושה של פתיחות, מרחב ואור, וכל זאת במסגרתה של דירה בעלת מעטפת מלבנית צרה וארוכה ותקציב ביצוע מו...More
“Simple floating book/display case. Solution for between entry way and dining room?” — pdxmargie
Hadar Yosef - Apartment Renovation
Ideabooks3
Questions0
דירת שיכון שגרתית בת ארבעה 4 חדרים בלב שכונת הדר יוסף אשר הפכה לתיבת אור לבנה ובוהקת. בפני שתי המעצבות עמד אתגר לא פשוט. הלקוחה, רווקה בשנות השלושים לחייה, החליטה לעזוב דירה במרכז תל אביב על מנת להשיג איכות חיים ומרחב בשכונה הצפונית הותיקה של העיר. דרישתה היתה לקבל חלל מגורים המייצר תחושה של פתיחות, מרחב ואור, וכל זאת במסגרתה של דירה בעלת מעטפת מלבנית צרה וארוכה ותקציב ביצוע מו...More
Hadar Yosef - Apartment Renovation
Ideabooks1
Questions0
דירת שיכון שגרתית בת ארבעה 4 חדרים בלב שכונת הדר יוסף אשר הפכה לתיבת אור לבנה ובוהקת. בפני שתי המעצבות עמד אתגר לא פשוט. הלקוחה, רווקה בשנות השלושים לחייה, החליטה לעזוב דירה במרכז תל אביב על מנת להשיג איכות חיים ומרחב בשכונה הצפונית הותיקה של העיר. דרישתה היתה לקבל חלל מגורים המייצר תחושה של פתיחות, מרחב ואור, וכל זאת במסגרתה של דירה בעלת מעטפת מלבנית צרה וארוכה ותקציב ביצוע מו...More
Hadar Yosef - Apartment Renovation
Ideabooks1
Questions0
דירת שיכון שגרתית בת ארבעה 4 חדרים בלב שכונת הדר יוסף אשר הפכה לתיבת אור לבנה ובוהקת. בפני שתי המעצבות עמד אתגר לא פשוט. הלקוחה, רווקה בשנות השלושים לחייה, החליטה לעזוב דירה במרכז תל אביב על מנת להשיג איכות חיים ומרחב בשכונה הצפונית הותיקה של העיר. דרישתה היתה לקבל חלל מגורים המייצר תחושה של פתיחות, מרחב ואור, וכל זאת במסגרתה של דירה בעלת מעטפת מלבנית צרה וארוכה ותקציב ביצוע מו...More
© 2014 Houzz Inc. Houzz® The new way to design your home™