**AFTALE OM BRUGSVILKÅR**

Velkommen til Houzz' website!

Denne aftale om brugsvilkår ("Aftale") består af en juridisk bindende kontrakt mellem Houzz Inc., et selskab fra Delaware ("Houzz", "vi", "os", "vores") og dig mht. din brug af Houzz' website, applikationer og de produkter og services, der tilbydes af Houzz via disse (samlet betegnet som "Website"). Det er vigtigt, at du nøje læser og forstår vilkår og betingelser i aftalen. Ved at bruge websitet accepterer du at være bundet af denne aftale. Hvis du ikke er enig i disse vilkår og betingelser, bør du ikke anvende websitet.

Denne aftale giver vigtige oplysninger til dig, herunder oplysninger om dine forpligtelser mht. dit indhold, vores begrænsede ansvar over for dig, din aftale om at løse alle uenigheder ved (individuel) voldgift og give afkald på retten til at deltage i fælles søgsmål.

Ændringer af websitet eller vilkår

Vi forbeholder os til enhver tid ret til, at:

• ændre vilkår og betingelser i denne aftale, i overensstemmelse med gældende lov;

• ændre websitet, herunder fjerne eller afbryde enhver information eller services (defineret nedenfor) eller andre funktioner og egenskaber helt eller delvist; og

• nægte eller afslutte din brug af og/eller adgang til websitet.

Enhver ændring vi foretager af vilkår og betingelser er gældende straks efter, vi gør opmærksom på sådanne ændringer på websitet, og opslagsnotat om sådanne ændringer på websitet eller på anden måde med vores rimelige diskretion. Du accepterer at din fortsatte brug af websitet, efter sådanne ændringer, udgør din accept af sådanne ændringer. Hvis du ikke er enig i nogen af opdateringerne af vilkårene i denne aftale, bør du ikke bruge websitet. Sørg for, at vende tilbage til denne side periodevis for at sikre, du er bekendt med den mest aktuelle udgave af denne aftale.

Egnethed

Ved at registrere dig på eller bruge dette website fremstiller, erkender og accepterer du, at du som minimum er myndig, der hvor du bor. Uanset myndighedsalder hvor du bor, hvis du ikke er mindst 13 år, må du ikke bruge websitet.

Registrering

Adgangen til bestemte funktioner på websitet kræver, at du registrerer dig med og/eller afgiver bestemte oplysninger til Houzz. Hvis og når du registrerer dig med eller afgiver oplysninger til Houzz, accepterer du (a) at afgive rigtige, aktuelle og fyldestgørende oplysninger om dig selv som foranlediget (herunder din e-mail-adresse) og (b) vedligeholde og opdatere oplysninger (herunder din e-mail-adresse) for at holde den rigtig, aktuel og komplet.

Ekspertprofiler

Fagfolk inden for boligindretning kan vælge at registrere sig som fagperson og oprette en ekspertprofil på Houzz. Underlagt vilkårene i denne aftale, kan sådanne brugere benytte de funktioner, der stilles til rådighed af Houzz, til at fremme deres erhvervsaktiviteter på websitet.

Privatlivspolitik

Du erkender og accepterer, at alle personlige oplysninger afgivet af dig via registrering eller indsamlet af os i forbindelse med vores brug af websitet eller andre services, bliver behandlet som beskrevet i vores privatlivspolitik, som kan ses på http://www.houzz.dk/privacypolicy. Vores privatlivspolitik er indeholdt i denne aftale, og du accepterer dens vilkår.

Din tilladte brug af services og information

De services, der gøres tilgængelige på websitet (samlet betegnet som "Services"), såvel som alle oplysninger fra websitet (samlet betegnet som "Information"), gives kun til dit personlige brug og ikke til nogen for-profit eller kommercielle aktiviteter eller videresalg, undtagen hvis det udtrykkeligt er tilladt i denne aftale. Intet materiale eller ejendom, der tilhører Houzz, må kopieres, gengives, fremvises, genudgives, downloades, slås op, digitaliseres, oversættes, ændres, overføres, distribueres eller udnyttes kommercielt på nogen måde, undtagen som udtrykkeligt tilladt i denne aftale. Houzz' tilladelse til dig mht. dit brug af dette website udelukker udtrykkeligt kommercielt brug af dig af al information mht. produktbeskrivelser eller professionelle oversigter til fordel for en anden grossist. Du er udtrykkeligt pålagt forbud mod al brug af data mining, robotter eller lign. dataindsamlings- og udpakningsværktøjer i forbindelse med din brug af websitet.

Houzz tillader dig at se og udskrive et rimeligt antal kopier af websider fra websitet til din egen personlige brug, men ikke til nogen for-profit eller kommercielle formål eller til videresalg; forudsat at (a) du bibeholder alle varemærker, copyrights og andre meddelelser om ejerskab indeholdt originalt materiale, (b) du tilkendegiver at materialet kommer fra Houzz, (c) materialet udskrives i dets fulde omfang uden ændringer, omformatering eller tilpasning af nogen art, og (d) sådanne kopier er underlagt vilkår og betingelser i denne aftale og forbliver Houzz' ejendom. Du forstår og accepterer, at du ikke må tillade gengivelse, ændring, visning, udførelse, overførsel, distribution eller andet af nogen information brugt af tredjepart, og du accepterer, at du vil foretage alle nødvendige skridt for at forhindre al uautoriseret gengivelse og/eller brug af informationen. Du accepterer, at underrette Houzz om alle former for uautoriseret brug, som du bliver bekendt med. Manglende efterlevelse af disse vilkår vil øjeblikkeligt føre til ophævelse af denne tilladelse og kan resulterer i en krænkelse af copyright og/eller varemærker og andre ejerskabsrettigheder for Houzz eller andre.

Opslag og andre indsendelser

Som en del af din brug af websitet kan du deltage i bestemte idébøger (ideabooks), opslagstavler, medlemskommunikation og/eller andre offentlige forummer. Din deltagelse er frivillig, men ved at vælge at oprette idébøger, lægge billeder eller kommentarer op, sende beskeder, eller på anden måde deltage i Houzz-forummer, erkender og accepterer du, at alle opslag, beskeder, tekster, billeder, lyd/visuel, information, anmeldelser eller indhold afgivet af dig (samlet betegnet som "Indhold") kan ses af offentligheden og bliver ikke behandlet som privat, privatejet eller fortroligt, Du giver hermed Houzz og vores associerede selskaber, licenshavere og underlicenshavere, uden kompensation til dig eller andre, en ikke-eksklusiv, evig, uopsigelig, royalty-fri, fuldt betalt, verdensomspændende licens (herunder retten til at underlicensere i flere niveauer) til at bruge, gengive, bearbejde, tilpasse, optræde offentligt, fremvise offentligt, ændre, lave afledt arbejde, publicere, overføre eller distribuere et sådant indhold, eller enhver del heraf, i hele verden i/med ethvert format, medie eller distributionsmetode (uanset om det er kendt eller skabt herefter) i varigheden for ethvert copyright eller andre rettigheder i et sådant indhold. En sådan tilladelse er permanent og kan ikke tilbagetrækkes af nogen årsag, i det fulde omfang, det er tilladt ved lov. Desuden, i det omfang gældende lov tillader, frasiger du dig og afstår og aftaler ikke at udøve nogen ideelle rettigheder, som du kan have for alt indhold, som er lagt op eller givet af dig. Du accepterer at betale for alle royalties, gebyrer, skader eller alle andre pengebeløb, der er skyldige til en person for alt indhold, der er lagt op af dig på eller via dette website.

Houzz anerkender og accepterer, at du, eller dine licensgivere som er gældende, beholder ejerskabet af alle copyrights for indholdet, underlagt ikke-eksklusive rettigheder, der er tildelt Houzz i ovenstående paragraf, og at intet ejerskab af sådanne copyrights bliver overført til Houzz under disse vilkår. Ydermere mht. indhold i form af fotos, og underlagt hensyn til produkter og brugeroplevelse hos Houzz: (a) Houzz tager rimelige kommercielle skridt til at bibeholde tilskrivning af fotos, der er indgivet af dig, og (b) Houzz licenserer eller underlicenserer ikke individuelt fotoindhold eller fotosamlinger til tredjeparter, som er indgivet af dig, undtagen i hvert tilfælde til Houzz' erhvervsformål. "Houzz' erhvervsformål" betyder al brug i forbindelse med et Houzz-branded eller co-branded website, applikation, publikation eller service, eller enhver anden brug som reklamerer, markedsfører eller promoverer websitet, services, information, Houzz eller dets associerede selskaber.

Ved at give eller lægge indhold op på websitet fremstiller og garanterer du Houzz, at du ejer eller har rettigheder til at bruge og tillade os at bruge og licensere et sådant indhold, sådan som det er beskrevet i denne aftale. Som eksempel og ikke begrænsning: hvis du lægger et foto op eller på anden måde afgiver et foto, som indeholder et billede af en person, skal du først indhente tilladelse og overdragelse fra denne person (eller denne persons forælder/lovlige værge), der er på fotoet, for at bruge deres billede og tillade os at bruge og licensere det, sådan som det er beskrevet i denne aftale, og du skal være ejer eller licenstager af ophavsret til fotoet, med ret til at tillade os at bruge, som beskrevet i denne aftale. Som eksempel og ikke begrænsning: hvis du lægger et foto op eller på anden måde afgiver et foto af et billedmæssigt, grafisk, skulpturalt eller arkitektonisk arbejde, som er beskyttet af copyright, skal du først indhente tilladelse eller en overdragelse fra ejeren af ophavsretten til et sådant arbejde om at gengive eller tilpasse vedkommendes arbejde og tillade os at bruge, som beskrevet i denne aftale, og du skal være ejer eller licenstager af ophavsretten til fotoet, med ret til at tillade os at bruge det, som beskrevet i denne aftale.

Houzz kan give dig lov til at at lægge vurderinger eller anmeldelser af forhandlere, serviceudbydere og/eller deres produkter eller services på websitet (dine "Anmeldelser") Anmeldelser betragtes som indhold. Du kan lægge anmeldelser op om en forhandler, serviceudbyder eller deres produkter eller services, hvis du er (a) en medarbejder, ordregiver, funktionær eller direktør hos forhandleren og/eller serviceudbyderen; (b) en medarbejder, ordregiver, funktionær eller direktør hos en konkurrent til forhandleren og/eller serviceudbyderen; eller (c) beslægtet med forhandleren og/eller serviceudbyderen på nogen måde, herunder som familie, ved adoption eller ægteskab. Ved at lægge en anmeldelse op anerkender og accepterer du, at indholdet:

a) er baseret på din førstehåndsoplevelse med forhandleren, serviceudbyderen eller produktet eller servicen, som er genstand for anmeldelsen;

b) er rigtig, sandfærdig og fyldestgørende; og

c) ikke er ærekrænkende, handelsmæssigt ærekrænkende eller på anden måde en overtrædelse af vores Politik for Acceptabel brug nedenfor, alt sammen fastlagt af os efter vores eget og absolutte skøn.

Du accepterer, ikke at give eller lægge indhold op, som tilhører en anden person end dig selv, eller som indeholder navn, stemme eller lighed med en anden person end dig selv, medmindre du først indhenter tilladelse om at gøre det, og give os de rettigheder, som er tildelt i denne aftale, fra den person (eller denne persons forælder/lovlige værge).

Hvis du identificerer dig selv ved navn eller giver et foto eller lyd- eller videooptagelse af dig selv, giver du os, vores associerede selskaber, licenshavere og underlicenshavere yderligere tilladelse, uden kompensation til dig eller andre, til at gengive, udskrive, publicere og udbrede i ethvert format eller medie (uanset om det er kendt eller senere oprettet) dit navn, stemme og lighed i hele verden, og denne tilladelse skal være evig og kan ikke tilbagetrækkes af nogen årsag, undtagen som krævet ved gældende lov.

Du aftaler endvidere, at vi må bruge det indhold, som er lagt op eller givet, på enhver måde, som vi anser som passende eller nødvendig. Vi forbeholder os ret til at redigere eller afkorte alt indhold af hvilken som helst grund, og at redigere, afvise at lægge ud eller fjerne indhold, der er indsendt af dig eller andre. Vi garanterer ikke, at vi lægger alt indhold ud, som er indsendt, eller at indholdet ikke er fornærmende, ærekrænkende eller stødende. Selvom vi forbeholder os ret til at fjerne indhold uden forudgående varsel og af hvilken som helst årsag, har vi ikke nogen forpligtelse til at slette indhold, som du personligt finder stødende eller fornærmende. Vi kontrollerer ikke i realtid det indhold, der lægges ud via services, og som sådan garanterer vi ikke rigtigheden, integriteten eller kvaliteten af indholdet. Ud over andre ansvarsfraskrivelser i denne aftale, tilslutter vi os ikke eller giver nogen garantier eller fremstillinger mht. rigtigheden, fuldstændigheden eller rettidigheden af indhold, som bliver lagt ud på websitet.

Links til tredjeparter

Websitet kan indeholde links til andre websites ("Tredjeparters websites”) som service til dig. Vi kontrollerer ikke websites, som der er link til, eller det indhold der gives via sådanne tredjeparters websites. Din brug af tredjeparters websites er underlagt praksisser om fortrolighed og brugsvilkår, som er oprettet af det specifikke tredjeparts website, og vi fraskriver os ethvert ansvar for en sådan brug. Det faktum, at vi tilbyder sådanne links, er ikke udtryk om nogen godkendelse eller påtegning fra os af nogen tredjeparts website eller noget materiale fra alle tredjeparts websites, som der er link til, og vi fralægger os en sådan godkendelse eller påtegning. Vi verificerer ikke, fremstiller ikke eller tager noget ansvar for sådanne tredjeparters websites, herunder, uden begrænsning, sandfærdigheden, rigtigheden, kvaliteten eller fuldstændigheden af indholdet, services, viste links og/eller alle andre aktiviteter, som udføres på eller via sådanne tredjepartens websites.

Produkter og services

Du kan få mulighed på websitet eller via services at købe produkter eller services, som tilbydes til salg eller fremstillet af tredjeparter (samlet betegnet som "Produkter"). Sådanne produkter kan være tilgængelige til salg direkte fra tredjeparter eller Houzz.

Tilgængeligheden af produkter på websitet indebærer ikke vores påtegning af produkterne.

Anmeldelser er udelukkende meninger fra de brugere, der lægger dem op. Ingen af anmeldelserne indeholder eller afspejler holdninger eller synspunkter fra Houzz.

Vi fremstiller ikke og garanterer ikke, at produktbeskrivelserne er præcise, fuldstændige, pålidelige, aktuelle eller fejlfri. Hvis et produkt, som bliver købt direkte af Houzz, ikke er som beskrevet, så er dit eneste retsmiddel at levere det tilbage i ubrugt stand.

Bytte af planter og frø

Du kan blive tilbudt muligheden for at bytte planter og frø med andre brugere i bytteforummerne.

Frø- og plantebytte er reguleret af statslige love. Ved at deltage i disse forummer, accepterer du, at du vil gøre dig selv bekendt med og følge alle gældende, lokale og nationale love i dit land.

Derudover accepterer du at følge Houzz' politik om, at: 1) du må ikke tage betaling for frø- eller plantebytte, men det er tilladt at kræve forudbetalt porto; og 2) du må ikke bruge dette forum til at opnå bytte af planter eller frø med nogen fra et andet land.

Houzz fralægger sig udtrykkeligt ethvert ansvar mht. planter eller frø, der tilbydes via bytte.

Politik for acceptabel brug og politik for forbudte produkter

Når du bruger websitet, accepterer du at vedstå almindelige normer for takt og tone og handle i overensstemmelse med loven, som yderligere beskrevet i vores "Politik for acceptabel brug".

Derudover, hvis du er en fagperson, en forhandler eller en sælger, som er autoriseret til at tilbyde produkter eller services på websitet, accepterer du at vedstå "Politik om forbudte produkter".

Uretmæssig brug af information, services eller websitet kan medføre ophævelse af din adgang til og brug af websitet, og/eller civilt eller kriminelt strafansvar.

Ejerskab

Websitet ejes og drives af Houzz og dets licensgivere. Information og services (og immaterielle rettigheder og andre dertil tilknyttede rettigheder) er og forbliver Houzz', dets licensgiveres og leverandørers ejendom. Informationen og services er beskyttet af ophavsret, varemærke i USA og internationalt og andre love, og du accepterer, at disse rettigheder er retsgyldige. Undtaget det, der er beskrevet i denne aftale, må du ikke kopiere, gengive, ændre, tilpasse, oversætte, genudgive, uploade, slå op, overføre, distribuere, underlicensere, sælge, foretage reverse engineering, dekompilere eller demontere nogen del af websitet eller nogen service eller information uden forudgående, skriftlig tilladelse. Websitet, informationen og services må kun bruges (a) i det omfang, det er tilladt i denne aftale eller (b) som udtrykkeligt tilladt på skrift af Houzz eller, hvis det er angivet på skrift af Houzz, dets licensgivere eller leverandører. Brug af websitet eller services eller information til andre formål er strengt forbudt. Du accepterer, at du ikke erhverver nogen ejerskabsrettigheder ved at bruge websitet eller services eller information.

Varemærkerne, logoer og servicemærker vist på websitet (samlet betegnet som "Varemærker") er registrerede og ikke-registrerede varemærker, der ejes af Houzz, Houzz' licensgivere og leverandører, og/eller andre. Houzz® er et registreret varemærke, der ejes af Houzz, Inc. i USA og andre jurisdiktioner. Intet der er indeholdt i denne aftale eller websitet skal opfattes som en tildeling, indirekte, ved hindring eller på anden vis, af nogen licens eller ret til at bruge varemærker uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse af Houzz, Houzz' licensgivere eller leverandører, eller tredjepartsejer af sådanne varemærker, undtagen som angivet i flg. paragraf. Du anerkender og accepterer, at alle rettigheder i og til Houzz' varemærker er vores eksklusive ejendom, og enhver goodwill, der genereres af din brug af Houzz' varemærker, træder i kraft udelukkende til vores fordel. Du foretager ingen handlinger, som er i konflikt med vores rettigheder til eller ejerskab af vores varemærker.

Houzz knapper, links og widgets

Du har tilladelse til at bruge Houzz knapper, links og widgets, underlagt vilkårene i denne aftale (herunder ansvarsfraskrivelserne og -begrænsningerne) og den videre forståelse, at: (a) din brug af disse knapper, links og widgets kun er link til websitet; (b) du ændrer ikke disse knapper, links, widgets eller tilknyttet kode på nogen måde; (c) du bruger ikke disse knapper, links, widgets på nogen måde, der indebærer eller antyder, at Houzz driver, støtter, sponsorerer eller anbefaler det website, hvorpå disse knapper, links og widgets bliver brugt; og (d) brugen af sådanne knapper, links og widgets, og det website, hvorpå disse knapper, links og widgets bliver brugt, ikke overtræder Houzz' Politik for acceptabel brug eller Politik for forbudte produkter. Vi forbeholder os ret til at tilbagetrække tilladelsen til brugen af disse knapper, links og widgets.

Politik for copyright (ophavsret) og varemærke

Houzz har vedtaget og implementeret en politik for copyright og varemærke i overensstemmelse med Digital Millennium Copyright Act (DMCA). For yderligere oplysninger, herunder detaljerede oplysninger om, hvordan man indsender en forespørgsel om nedtagning, hvis du mener, indholdet af dette website krænker dine immaterielle rettigheder, bedes du læse vores Politik for copyright og varemærke. Som service til dig stiller Houzz flg. Anmeldelsesskema om krænkelse af copyright eller varemærke, som du skal bruge til den hurtigste behandling.

Rapporter om andre overtrædelser

Hvis du mener, indhold på websitet krænker Houzz’ Politik for acceptabel brug, Politik for forbudte produkter, eller på anden måde overtræder gældende lov (bortset fra copyright- eller varemærkeovertrædelser), kan du indsende flg. Anmeldelseskema om overtrædelse (Til anmeldelser ud over copyright eller varemærke). Houzz kan tage en anmodning om nedtagning af denne karakter i betragtning, men er ikke forpligtet til at svare.

Feedback

Vi tager gerne imod din feedback og forslag om, hvordan vi skal forbedre Houzz. Send gerne feedback til Supportdk@Houzz.com. Ved at indsende feedback på denne eller anden måde til os, giver du os ret til, efter eget skøn, at bruge, offentliggøre og på anden måde udnytte feedback'en, delvist eller helt, uden begrænsning eller kompensation til dig.

Periode og opsigelse

Denne aftale er gældende fra den dato, hvor du første gang gik ind på websitet eller indsendte information til Houzz, uanset hvilken kom først, og forbliver gældende, indtil den opsiges i henhold til dens vilkår. Nogle overtrædelser af denne aftale, som fastlagt af Houzz, kan medføre øjeblikkelig opsigelse af denne aftale, og/eller din adgang til og brug af websitet uden forudgående varsel. Denne aftale opsiges også automatisk, hvis du ikke overholder alle vilkår eller bestemmelser i denne aftale. Ved opsigelse af denne aftale af enhver part, ophører dine rettigheder til at bruge websitet med det samme, og du skal destruere alle kopier af information, som du har fået fra websitet, uanset om disse er opnået under aftalens vilkår eller på anden vis. Alle ansvarsfraskrivelser - og begrænsninger, erstatninger, Houzz' ejendomsret og licenser til Houzz skal fortsætte efter alle opsigelser.

Vi forbeholder os ret til altid og ind i mellem at ændre, afbryde websitet, midlertidigt eller permanent, eller dele heraf, med eller uden varsel til dig. Du accepterer, at vi ikke skal holdes ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for ændringer, suspension eller ophør af websitet eller dele heraf. Intet i denne aftale skal udlægges som en forpligtelse for Houzz om at vedligeholde og give support til websitet, eller nogen del heraf, i denne aftales periode.

Ansvarsfraskrivelser og -begrænsninger

LÆS DETTE AFSNIT GRUNDIGT, DA DET BEGRÆNSER HOUZZ-ENHEDERNES ANSVAR OVER FOR DIG.

"HOUZZ-ENHEDER" BETYDER HOUZZ, INC., OG ALLE datterselskaber, associerede selskaber, tilknyttede virksomheder, leverandører, licensgivere og partnere, og funktionærer, direktører, medarbejdere, agenter og repræsentanter for disse. HVER BESTEMMELSE NEDENFOR ER I VIDEST MULIG OMFANG GÆLDENDE UNDER GÆLDENDE LOV:

a. VI TILBYDER DIG WEBSITET, SERVICES, INFORMATION, PRODUKTBESKRIVELSER OG INDHOLD FRA TREDJEPART PÅ ET "SOM DET ER" OG "EFTER TILGÆNGELIGHED" GRUNDLAG UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER IMPLICIT. UDEN BEGRÆSNING AF DET FORUDGÅENDE, FRASKRIVER HOUZZ-ENHEDER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER OG VILKÅR FOR SALGBARHED, BENÆVNELSE, RIGTIGHED OG FULDSTÆNDIGHED, UABRUDT ELLER FEJLFRI SERVICE, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ALMINDELIG NYDELSE OG IKKE-OVERTRÆDELSE, SAMT ALLE GARANTIER, DER OPSTÅR UD AF HANDELSMÆSSIG BRUG.

b. HOUZZ-ENHEDER GIVER IKKE NOGEN LØFTER MHT., OG FRASIGER SIG UDTRYKKELIGT ALT ERSTATNINGSANSVAR, I VIDEST MULIG OMFANG, DET ER TILLADT VED LOV, FOR: (i) INHOLD LAGT UD AF TREDJEPART PÅ WEBSITET, (ii) PRODUKTBESKRIVELSERNE ELLER PRODUKTER, (iii) TREDJEPARTS WEBSITES OG TREDJEPARTS PRODUKT ELLER SERVICE, SOM ER ANFØRT ELLER TILGÆNGELIG FOR DIG PÅ WEBSITET, (iv) PLANTER ELLER FRØ FRA BYTTE, OG (v) KVALITETEN ELLER ADFÆRDEN FRA EN TREDJEPART, DU TRÆFFER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF WEBSITET.

c. DU ACCEPTERER I VIDEST MULIG OMFANG LOVEN TILLADER, AT HOUZZ-ENHEDER IKKE VIL BLIVE HOLDT ANSVARLIGE OVER FOR DIG UNDER NOGEN FORM FOR TEORETISK ERSTATNINGSANSVAR. UDEN BEGRÆSNING AF DET FORUDGÅENDE, ACCEPTERER DU, AT HOUZZ-ENHEDER SPECIFIKT IKKE VIL KUNNE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOGEN INDIREKTE, UTILSIGTEDE, FØLGENDE, SÆRLIGE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER, PRODUKTTAB, FORRETNINGSFORSTYRRELSE, SKADE PÅ OMDØMME, ELLER TAB AF DATA (SELVOM VI ER BLEVET RÅDGIVET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, ELLER AT SÅDANNE SKADER KAN FORUDSIGES), SOM OPSTÅR UD AF OG PÅ NOGEN MÅDE ER FORBUNDET MED DIN BRUG AF, ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE, WEBSITET ELLER PRODUKTERNE. DIN BRUG AF WEBSITET, PRODUKTER, INFORMATION ELLER SERVICES ER HELT OG HOLDENT PÅ DIN EGEN RISIKO.

Skadeserstatning

Du accepterer at give fuld erstatning, forsvare og holde Houzz, vores licensgivere, leverandører, agenter, efterfølgere og beskikkede og vores og deres direktører, funktionærer, medarbejdere, konsulenter og andre repræsentanter, skadesløs fra og mod alle krav, skader, tab, omkostninger (herunder rimelige advokatudgifter), og andre omkostninger, der opstår direkte eller indirekte ud af eller fra: (a) dit brud på denne aftale, herunder men ikke begrænset til Politik for acceptabel brug og Politik for forbudte produkter; (b) enhver påstand om materiale, du har indsender til os eller overfører til websitet krænker eller på anden måde overtræder copyright, patent, varemærke, handelshemmelighed eller anden immateriel ejendom eller andre rettigheder fra tredjepart; (c) dine aktiviteter i forbindelse med websitet eller andre websitet, som dette websitet er linket (forbundet) til; og/eller (d) din uagtsomme eller bevidste ureglementerede adfærd.

Note til brugere i Californien

I henhold til California Civil Code Section 1789.3 er brugere af websitet i Californien berettiget til flg. specifikke forbrugerrettighedsnote: Services leveres af Houzz, Inc., 285 Hamilton Avenue, 4th Floor, Palo Alto, CA 94301. Hvis du har et spørgsmål eller en klage mht. servicen, bedes du kontakte Houzz på legal@houzz.com eller skrive til vores postadresse. Bosiddende i Californien kan kontakte Complaint Assistance Unit i Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs, som kan kontaktes skriftligt på 1625 N. Market Blvd., Suite S-202, Sacramento, California 95834, eller via telefon på (916) 445-1254 eller (800) 952-5210 eller for hørehæmmede på TDD (800) 326-2297 eller TDD (916) 322-1700.

Tillægsvilkår for bestemte services

Visse services, der tilbydes på websitet, kan kræve, at du indgår en særskilt aftale og/eller underlagt yderligere vilkår. For eksempel: anbringelse af reklamer, deltagelse i varemærkeservices, tilbyde produkter til salg på Marketplace, eller brug af Site Designer kræver alle, at du indgår i en særskilt aftale med vilkår, som er specifikke for den service. I tilfælde af en konflikt mellem denne aftale og vilkårene i den særskilte aftale, er vilkårene i den særskilte aftale styrende.

Yderligere brugsvilkår

Hvis du får adgang til websitet via en Houzz-applikation, accepterer du, at aftalen kun er mellem dig og Houzz, og ikke med en anden udbyder af en applikationsservice eller applikationsplatform (såsom Apple, Inc. eller Google Inc.), som kan tilbyde dig applikationen underlagt dets egne vilkår.

Styrende lov og jurisdiktion

Denne aftale skal fortolkes i henhold til lovene i delstaten Californien og staten USA uden hensyn til bestemmelser om lovkonflikt. Du og vi accepterer at forelægge den personlige jurisdiktion ved en delstatsdomstol i San Francisco County, San Francisco, Californien eller United States District Court, Northern District of California lokaliseret i San Francisco, Californien for alle handlinger som voldgiftsbestemmelsen, angivet i nedenstående bestemmelse om bilæggelse af tvist, ikke gælder for.

Bilæggelse af tvist

Du og Houzz accepterer, at enhver tvist, krav eller kontrovers som følge af eller relateret til denne aftale eller din brug af websitet eller services (samlet betegnet som "Tvister") afgøres ved bindende voldgiftsmægling, undtaget at hver part beholder retten til at søge forbud eller anden rimeligt påbud i retten i en kompetent jurisdiktion for at forhindre den aktuelle eller truende overtrædelse, misbrug eller brud på en parts copyrights, varemærker, patenter eller andre immaterielle rettigheder. Du anerkender og accepterer, at du og Houzz hver især fraskriver jer retten til en retssag med jury eller til at deltage som sagsøger som medlem i et gruppesøgsmål. Desuden, medmindre du og Houzz træffer aftale om andet på skrift, kan voldgiftsmanden ikke konsolidere mere end en persons krav og kan ikke være dommer i gruppesøgsmål. Hvis denne specifikke paragraf vurderes som værende uden retskraft, bliver hele dette afsnit om "Bilæggelse af tvist" vurderet som ugyldig. Undtaget som anført i den forudgående sætning overlever afsnittet om "Bilæggelse af tvist" ethvert ophør af denne aftale.

Regler for voldgiftsmægling og regulerende lov.Voldgiftsmæglingen administreres af American Arbitration Association ("AAA") i henhold til Commercial Arbitration Rules og Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (“AAA-reglerne”) gældende på det tidspunkt, undtaget som ændret af afsnittet om "Bilæggelse af tvist". (AAA-reglerne fås på http://www.adr.org eller ved at ringe til AAA på 001-800-778-7879). Den føderale voldgiftsmæglingslovgivning er styrende for fortolkningen af dette afsnit.

Voldgiftsmæglingsproces. En part, som beslutter at iværksætte voldgiftsmæglingen, skal give den anden part en skriftlig fordring om voldgift som specificeret i AAA-reglerne. Voldgiftsmanden vil enten være en pensioneret dommer eller en advokat med autorisation til praksis i delstaten Californien og udvælges af parterne fra AAAs liste med voldgiftsmænd i forbrugertvister. Hvis parterne ikke kan blive enige om en voldgiftsmand inden for 7 dage af indgivelsen af krav om voldgiftsmægling, udpeger AAA voldgiftsmanden i henhold til AAA-regler.

Procedure og sted for voldgiftsmægling. Medmindre du og Houzz aftaler andet, finder voldgiftsmæglingen sted i San Francisco. Hvis dit krav ikke overstiger 10.000 USD, finder voldgiftsmæglingen kun sted på grundlag af de dokumenter du og Houzz indgiver til voldgiftsmanden, medmindre du kræver en høring og voldgiftsmanden derefter fastlægger, at en høring er nødvendig. Hvis dit krav overstiger 10.000 USD, fastlægges din ret til en høring af AAA-reglerne. Underlagt AAA-regler kan voldgiftsmanden efter eget skøn tilpligte en direkte, rimelig udveksling af information mellem parterne i overensstemmelse med den fremskyndede voldgift.

Voldgiftsmandens beslutning. Voldgiftsmanden afgiver kendelse inden for tidsrammen, der er specificeret i AAA-reglerne. Voldgiftsmandens beslutning omfatter de grundlæggende resultater og konklusioner, som voldgiftsmanden har truffet afgørelse ud fra. Vurdering af voldgiftsmæglingen kan indbringes til enhver domstol med jurisdiktion for denne. Enhver kendelse om skade af en voldgiftsmand skal være i overensstemmelse med ovenstående afsnit om "Ansvarsfraskrivelse og -begrænsning". Voldgiftsmanden kan kun afgive kendelse om konstaterende dom eller påbud til fordel for skadelidte i nødvendigt omfang for at give udbedring, der er berettiget ved skadelidtes individuelle krav.

Salærer. Din forpligtelse til at betale AAA-indberetning, administrative og voldgiftsgebyrer er angivet i AAA-reglerne.

Andet

Hvis nogen bestemmelse i denne aftale viser sig at være lovstridig, eller uden retskraft, skal den bestemmelse vurderes som delelig fra denne aftale og skal ikke påvirke validiteten og håndhævelsen af resterende bestemmelser (undtaget som angivet i "Bilæggelse af tvist"). Dette er hele aftalen mellem dig og os relateret til sagens genstand heri og erstatter alle tidligere eller nuværende skriftlige eller mundtlige aftaler mellem dig og os mht. sagens genstand. Denne aftale kan ikke ændres eller frafaldes undtagen af Houzz, som anført heri eller på anden måde skriftligt underskrevet af Houzz. Hverken denne aftale eller nogen rettighed, forpligtelse eller retsmiddel herunder er kan overdrages, overføres, uddelegeres eller underlicenseres af dig uden Houzz' forudgående, skriftlige samtykke, og ethvert forsøg på overdragelse, overførsel, uddelegering eller underlicensering er ugyldig. Houzz kan overdrage, overføre eller uddelegere denne aftale eller enhver rettighed eller forpligtelse eller retsmiddel herunder efter eget skøn. Intet afkald af hver part af nogen overtrædelse eller forsømmelse herunder skal vurderes som et afkald af nogen forudgående eller efterfølgende overtrædelse eller forsømmelse. Alle overskrifter, underoverskrifter eller afsnitsoverskrifter i denne aftale er kun indført for nemheds skyld og definerer eller forklarer på ingen måde noget afsnit eller bestemmelse heraf.

Dette website drives af

Houzz Inc.

Sidst ændret den: 15 oktober, 2015

Need help with an existing Houzz order? Call 1-800-368-4268